Privacybeleid van de

Sociëteit Tot Nut Ende Vermaeck in Grave

Versie 1.0   Maart 2020

1. 

Inleiding

We vinden de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. We willen u zo goed mogelijk informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. In dit Privacybeleid vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe u uw privacy-rechten kunt uitoefenen.

 

2. 

 

Wie verwerkt uw gegevens?

De Sociëteit tot Nut ende Vermaeck, Kasteeltje 2A, 5361 GX, te Grave (hierna: “Sociëteit”, “wij” of “ons”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals die in de ledenadministratie wordt vastgelegd, of op de website van de Sociëteit worden gepubliceerd.

Indien u meer informatie wil over dit privacybeleid of over klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de voorzitter of de secretaris van de Sociëteit. Hun contactgegevens kunt u terugvinden op de website van de Sociëteit, www.societeitgrave.nl. (Welkom –> Bestuur).

3. 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Wij verzamelen de gegevens die u ons zelf geeft wanneer u:

  1. zich aanmeldt als lid van de Sociëteit;
  2. zich aanmeldt als lid van één of meerdere van de clubs binnen de Sociëteit;
  3. een gebruikersnaam aanvraagt om in te kunnen loggen op de website van de Sociëteit;

De volgende informatie wordt door ons vastgelegd:

  • Uw naam, voorletters, roepnaam en adresgegevens;
  • Uw email adres en vaste en/of mobiele telefoonnummer;
  • De naam, voorletters, roepnaam en adresgegevens van uw partner (indien van toepassing);
  • Het email adres en mobiele telefoonnummer van uw partner (indien van toepassing).

Wanneer u onze activiteiten bijwoont, of lid bent van één of meerdere clubs binnen de Sociëteit kunnen er foto’s en opnames gemaakt worden waarop uw afbeelding te zien is. Deze afbeeldingen zijn te zien via het afgeschermde gedeelte van onze website. U dient dus eerst in te loggen. Daarnaast zijn enkele foto’s op het openbare deel van de site te zien, o.a. van de diverse besturen binnen de Sociëteit.

Binnen de Sociëteit zijn diverse clubs actief. Enkele van deze clubs hebben een eigen administratie en leggen daarom ook gegevens van hun leden vast. In beginsel houden de diverse clubs binnen de Sociëteit aan het gestelde in dit privacybeleid.

4. 

 

Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?

De Sociëteit is in beginsel zeer terughoudend in het gebruiken van persoonsgegevens.

We verwerken en bewaren persoonsgegevens voor de ledenadministratie van de Sociëteit en, indien voor u van toepassing, voor de ledenadministratie van één of meerdere clubs binnen de Sociëteit waar u lid van bent. We gaan daarbij altijd van wettelijke criteria en zullen enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

In praktische zin worden persoonsgegevens gebruikt om leden te informeren (hoofdzakelijk via email, in voorkomende gevallen per post) over activiteiten van de Sociëteit. Verder worden persoonsgegevens gebruikt om wedstrijden te organiseren binnen de diverse clubs en om uitslagen te publiceren.

Om uw persoonsgegevens te gebruiken gaan wij altijd uit van de toestemming die u ons hebt gegeven, bijvoorbeeld door op het aanmeldingsformulier het daartoe bestemde vakje aan te vinken, of door ons expliciet toestemming daarvoor te geven (hoofdzakelijk via email, in voorkomende gevallen per post)

5. 

 

Minderjarigen

Wij verzamelen geen gegevens van minderjarigen. Minderjarigen kunnen geen lid worden van de Sociëteit. Evenmin verzamelen wij gegevens van kinderen en/of (achter)kleinkinderen van leden van de Sociëteit. De enige uitzondering hierbij is het geval dat (meerderjarige) kinderen van leden van de Sociëteit ook zelf lid zijn.

6. 

Hoe en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij delen uw gegevens niet met derden. Mocht zich een gelegenheid voordoen dat zullen wij dat uitsluitend doen na uw voorafgaande en schriftelijke toestemming, of indien de Sociëteit daartoe gedwongen is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

In ieder geval worden uw gegevens niet verstrekt aan derden, bijvoorbeeld ten behoeve van direct marketing of andere commerciële activiteiten.

7. 

 

Hoe kunt u uw gegevens beheren / krijgt u toegang tot uw gegevens en hoe kunt u ze (gedeeltelijk) verwijderen?

U hebt het recht om:

 • Toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • Uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren;
 • Uw gegevens (gedeeltelijk) te verwijderen of te laten verwijderen, met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt.

8. 

 

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. Zodra u uw lidmaatschap beëindigd worden al uw persoonsgegevens uit alle administraties, ledenlijsten en dergelijke verwijderd. Als enige houdt de Sociëteit een lijst bij van de namen van leden die hun lidmaatschap beëindigd hebben, en de datum (maand + jaar) van de beëindiging van het lidmaatschap.

9. 

 

Hoe verzekeren wij de veiligheid van uw gegevens?

Uw gegevens worden bewaard op een PC die beheerd wordt door de secretaris van de Sociëteit. Deze PC staat bij de secretaris thuis is wordt uitsluitend door de secretaris gebruikt. De ledenaministratie wordt met een speciaal daartoe gekocht programma gevoerd. Er is geen koppeling naar buiten (via Internet). Het programma is beschermd door een wachtwoord.

Het bestuur van de Sociëteit en de besturen van de clubs binnen de Sociëteit hebben de beschikking over een schriftelijke en/of elektronische ledenlijst.

10. 

Gebruik van cookies en dergelijke

Bij het gebruik van onze website worden geen naar personen herleidbare gegevens vastgelegd. We houden bij hoeveel mensen onze website bezoeken en welke pagina’s worden bekeken. We houden niet bij wie onze website bezoekt.

Onze website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare zaken.

11. 

Hoe wordt u geïnformeerd over wijzigingen in dit privacybeleid?

U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan dit document. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

12. 

Hebt u vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid?

Neemt u dan contact met ons op. Per email via bestuur@sociëteitgrave.nl of per post op het volgende adres: Sociëteit tot Nut ende Vermaeck, t.a.v. het Bestuur, Kasteeltje 2A, 5361 GX Grave.

13. 

Diversen

Op dit privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.